Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • PO WER • Aktualności

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Osi Priorytetowej

Data aktualizacji: 12-02-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego - Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy
na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Ogłoszenie o konkursie - pobierz dokument
Regulamin dla konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16 - pobierz dokument
Załączniki do regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16- pobierz pliki

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15

Data aktualizacji: 08-02-2016

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 - pobierz plik

Minimalny wzór Regulaminu przyznawania wsparcia oraz załączniki

Data aktualizacji: 08-02-2016

Zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie konkursu - Załącznik 12 Minimalne wymagania jakościowe projektu, tutejsza Instytucja Pośrednicząca w celu zapewnienia przejrzystości procedur przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, udostępnia dokumenty dotyczące zasad przyznawania wsparcia finansowego w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Minimalny wzór Regulaminu przyznawania wsparcia oraz załączniki do pobrania

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy

Data aktualizacji: 27-01-2016

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr: POWR.01.01.02-IP.10-02-001/16  w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie powiatowe urzędy pracy z terenu województwa dolnośląskiego.
 
Nabór wniosków będzie prowadzony w dniach: od 4 do 18 lutego 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP składany jest:
−    w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA oraz
−    w formie papierowej
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu
•    osobiście:
−    w kancelarii Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Filia we Wrocławiu, przy Al. Armii Krajowej 54,
od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 do 15.30.
•    kurierem lub pocztą na adres:
−    Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy - Filia we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54,
50-541 Wrocław, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30.
 
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie należy uznać datę wpływu wersji papierowej wniosku do instytucji ogłaszającej nabór.
Wnioski w formie elektronicznej należy przesłać w systemie SOWA najpóźniej w dniu złożenia wniosku w wersji papierowej do DWUP
 
Ogłoszenie/Regulamin naboru wniosków POWR.01.01.02-IP.10-02-001/16 - pobierz dokument
Załaczniki do ogłoszenia/regulaminu naboru wniosków POWR.01.01.02-IP.10-02-001/16 - pobierz pliki

Podstrony z wcześniejszymi aktualnościami

1 2 3 4 5 ... 18 19 20 21 22 > >>

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71 39 74 200
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał