Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • PO WER • Strona Główna

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Strona Główna

Witam na stronie internetowej serwisu informacyjnego Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, poświęconego wdrażaniu w regionie Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie:

- Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe

- Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

realizowanych w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy.

Za zarządzanie Programem Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania informacyjne i promocyjne.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni w PO WER rolę Instytucji Pośredniczącej w zakresie ww. Działań w regionie. Do zadań Instytucji Pośredniczącej w szczególności należy: organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja, zatwierdzanie i ewidencjonowanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Główny serwis informacyjny dotyczący PO WER jest prowadzony na http://www.power.gov.pl/ . Znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje zarówno dla potencjalnych beneficjentów jak i realizatorów projektów oraz obecnych i przyszłych odbiorców wsparcia oferowanego w ramach PO WER.

W naszym serwisie skoncentrujemy się głównie na publikacji informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji oraz poznania wymogów i specyfiki projektów wyłanianych do dofinansowania w regionie.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ma charakter ogólnopolski i jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowi on odpowiedź na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia; wspiera także innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową. W perspektywie finansowej 2014-2020, Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie zaangażowana jest większość środków EFS. Na realizację Programu dostępna będzie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

 
Priorytety PO WER to:
 
1. Osoby młode na rynku pracy – alokacja EFS i specjalna linia budżetowa 1 757 mln euro:
realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku 15-29 (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy.
 
2. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – alokacja EFS 739 mln euro:
wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform.
 
3. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – alokacja EFS 1 056 mln euro:
wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę.
 
4. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – alokacja EFS 670 mln euro:
realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej.
 
5. Wsparcie dla obszaru zdrowia – alokacja EFS 301 mln euro:
realizowane będą m.in. działania dotyczące wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych;

6. Pomoc techniczna – alokacja EFS 164 mln euro

Informacje o projekcie Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rok 2015 - pobierz plik

 
DOKUMENTY, WYTYCZNE, INSTRUKCJE
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - pobierz dokument
 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER - pobierz dokument
 
Roczny Plan Działania PO WER 2014-2020 na rok 2015 dla województwa dolnośląskiego - pobierz plik
 
Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz plik
 
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 -pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020  - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz dokumenty

Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 – 2020 - pobierz dokument (wersja aktualna z 28.10.2015r.)
(wersja archiwalna z 31.03.2015r.) 

Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 - pobierz dokument
 
 Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i męzczyzn - pobierz dokument

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 - pobierz dokument
 
Wytyczne w zakresie kontroli dla PO WER 2014-2020  - pobierz plik

Wytyczne w zakresie kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - pobierz dokument (wersja aktualna) / pobierz dokument
(wersja archiwalna)
Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz plik
Pakiet logotypów możliwych do wykorzystania przy realizacji projektów w ramach POWER 2014 - 2020 - pobierz logotypy
 
Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 - pobierz dokument

Plan Ewaluacji PO WER
- pobierz dokument

Podręcznik Beneficjenta SL 2014 dla PO WER - pobierz dokumenty
 
System Obsługu Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER - przejdź do strony 
  • Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja aktualna marzec 2015 oraz zakres zmian) - pobierz plik
  • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja archiwalna styczeń 2015) - pobierz plik
 
Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w zakresie monitorowania realizacji Osi I PO WER "Osoby młode na rynku pracy" (wersja II) - pobierz plik
(wersja I - archiwalna) - pobierz plik

Wyjaśnienia IZ PO WER dot. realizacji Poddziałania 1.1.1 -
pobierz dokument

Zapoznaj się z prawem i dokumentami opublikowanymi na stronie głównego serwisu informacyjnego PO WER -
przejdź do strony

Ustalenia ETO w zakresie nieprawidłowej realizacji projektów w ramach PO KL, wskazane do zaaplikowania do działań podejmowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - pobierz dokument
 
Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz dokument 
 
Pismo MIR dot.uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS - pobierz dokument

Pismo MIR dot.kosztów pośrednich w projektach współfinansowanych z EFS realizowanych przez PUP-y - pobierz dokument
 
Informacja dla beneficjentów dot. zwalczania nadużyć finansowych i korupcji - czytaj więcej

NABORY WNIOSKÓW 2015 r.
 

Dane przeniesione do zakładki Nabory - przejdź

 

DOBRE PRAKTYKI W AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ - przejdź

 

WAŻNE STRONY WWW

Serwis Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój -przejdź

Portal Funduszy Europejskich - przejdź

Strona główna Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu pracy -przejdź

 

 

Kontakt:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu

al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71 39 74 200
www.dwup.pl

 

Punkt kontaktowy ds. PO WER w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, pok.100 - I piętro
tel. 71 39 74 110 lub 111
infolinia: 0-800-300-376
e-mail: promocja@dwup.pl

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71 39 74 200
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał