Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy • PO WER • Nabory

Ustawienia dla niedowidzacych

 K 

Treść

Nabory

 

Harmonogram naborów wniosków
Harmonogram naborów wniosków na 2016 rok.
Cześć dotyczaca naborów DWUP wersja z dnia 30.11.2015r.
przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2016 rok wersja z dnia 30.11.2015r. przejdź do dokumentu
Harmonogram naborów wniosków na 2015 rok wersja z dnia 31.07.2015r. przejdź do dokumentu

 

 Roczny Plan Działania PO WER na rok 2016 - pobierz plik

 

NABORY WNIOSKÓW w 2016 r.
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe / Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
  numer naboru data ogłoszenia termin naboru regulamin naboru wyniki naboru listy zawartych umów
 1.1.2 - projekty pozakonkursowe POWR.01.01.02-IP.10-02-001/16  27.01.2016r.  04.02.2016 - 18.02.2016 regulamin naboru / załaczniki do regulaminu    
Komunikaty/prezentacje/informacje:

 

 

 NABORY WNIOSKÓW w 2015 r.
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe / Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Warunki uruchomienia naboru wniosków powiatowych urzędów pracy - pobierz dokument
Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - pobierz dokument

Wniosek/Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w imieniu beneficjenta do wykonywania czynności związanych z realizacją Projektu - pobierz dokument
  numer naboru  data ogłoszenia  termin naboru  regulamin naboru  listy rankingowe listy zawartych umów
 1.1.2 - projekty pozakonkursowe  POWR.01.01.02-IP.10-02-001/15  16.03.2015r. 23.03.2015 - 
10.04.2015
pobierz dokument / pobierz załaczniki (16.03.2015)

pobierz plik
(stan na 22.05.2015)

pobierz plik
(stan na 15.05.2015)

 pobierz plik (31.05.2015)


Komunikaty/prezentacje/informacje:

Interpretacja IZ PO WER dot. powierzania przetwarzania danych osobowych (zał. nr 6 do umowy) i definicji pojęcia ”specjalne potrzeby”- pobierz dokument
 
Stanowisko IZ w sprawie ewidencjonowania i rozliczania zwracanego podatku VAT w projektach realizowanych w ramach poddziałania 1.1.2 - pobierz dokument
 
Stanowisko IZ dotyczace form wsparcia w projektach powiatowych urzędów pracy - pobierz dokument
 
Wyjaśnienia IZ w zakresie realizacji Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Oś I PO WER - pobierz plik

Wyjaśnienia MPiPS dot. art 9 ust.2d Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - pobierz dokument

Doprecyzowanie okresu realizacji projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (Komunikat z dnia 02.04.2015r.) - pobierz plik

Wydłużenie okresu naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” do dnia 13 kwietnia 2015r. (Komunikat z dnia 03.04.2015r.) - pobierz plik

 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe / Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
   nr konkursu  data ogłoszenia termin naboru  regulamin konkursu / załączniki  listy rankingowe  listy zawartych umów
 1.2.2 POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15  29.05.2015  13.07.2015 - 31.07.2015

pobierz dokument
(05.11.2015r.)

pobierz załaczniki
(01.07.2015r.)

 pobierz plik (11.01.2016r.)  -

      
Komunikaty/prezentacje/informacje:

Informujemy o aktualizacji przez Instytucję Zarządzającą POWER wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu POWER. W związku z powyższym umowy w ramach konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 będą podpisywane na zmienionym wzorze, a Beneficjenci zostaną zobowiązani do podpisania stosownego oświadczenia wyrażającego zgodę na podpisanie umowy, a także załącznika nr 5 Zakres danych osobowych na zaktualizowanym wzorze (z dnia 28.01.2016) - pobierz dokumenty

Dokumenty/załączniki, niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie - pobierz plik

Informacja o zmianach w regulaminie - pobierz dokument (z dnia 05.11.2015r.)
- aktualny regulamin - pobierz dokument (WERSJA AKTUALNA z dnia 05.11.2015r.)
- zmieniony załączniki nr 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu z załącznikami - pobierz dokument (WERSJA AKTUALNA z dnia 05.11.2015r.)
- zmieniony załącznik nr 10 Wzór umowy o dofinansowanie projektu rozliczanego w oparciu o kwoty ryczałtowe z załącznikami - pobierz dokument (WERSJA AKTUALNA z dnia 05.11.2015r.)
- zmieniony załączniki nr 11 Wzór umowy – porozumienia o dofinansowanie projektu zawieranego z państwowymi jednostkami budżetowymi (z załącznikami) - pobierz dokument (WERSJA AKTUALNA z dnia 05.11.2015r.)
Pozostałe załączniki oraz pozostała treść ogłoszenia o konkursie nie uległy zmianie
 
Informacja o zmianach w regulaminiepobierz dokument (z dnia 27.07.2015r.)
regulamin - pobierz dokument (WERSJA ARCHIWALNA z dnia 27.07.2015r.)
załączniki nr 3 - pobierz dokument (WERSJA AKTUALNA z dnia 27.07.2015r.)
załącznik nr 12 - pobierz dokument (WERSJA AKTUALNA z dnia 27.07.2015r.)
Pozostałe załączniki oraz treść ogłoszenia o konkursie nie wymagały zmian.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych związanych z ogłoszonym konkursem w ramach Poddziałania 1.2.2 (Wałbrzych, Wrocław, Jelenia Góra) - pobierz plik (wersja aktualna)pobierz plik (wersja archiwalna)
Pytania i odpowiedzi ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 - pobierz plik część Ipobierz plik część II  / pobierz plik cześć III

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu -pobierz plik WERSJA ARCHIWALNA z 01.07.2015
Regulamin dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15    - pobierz dokument WERSJA ARCHIWALNA z 01.07.2015
Załączniki do regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 - pobierz pliki WERSJA ARCHIWALNA z 01.07.2015 
Wzory umów o dofinansowanie - pobierz pliki WERSJA ARCHIWALNA 01.07.2015


Regulamin dla konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15    - pobierz dokument (wersja WORD) / pobierz dokument (wersja PDF) WERSJA ARCHIWALNA z 29.05.2015
Załaczniki do regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 - pobierz pliki WERSJA ARCHIWALNA z 29.05.2015

Wynik naboru:

Lista projektów, złożonych w odpowiedzi na konkurs POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15, zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej - pobierz plik 

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów dla Konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15 - pobierz plik

 

 

 

 

 

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Filia we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
tel. 71 39 74 200
Projekt i wykonanie
Marek Domrzał